Đề án tuyển sinh Học viện Tài chính hệ chính quy năm 2016


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, nhà trường ban hành đề án tuyển sinh Học viện Tài chính hệ chính quy năm 2016, với các nội dung về mục đích và nguyên tắc lựa chọn phương án tuyển sinh như sau.

^4FAEFB9E53C524520A18114A90B08226941C6AEBFEB038473C^pimgpsh_fullsize_distr

1. Mục đích

– Thực hiện Luật Giáo dục Đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 về việc tự chủ trong công tác tuyển sinh, chịu trách nhiệm công bố chất lượng đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.

– Thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế tài chính thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

– Thực hiện quy định của phương thức tuyển sinh chung sang phương thức tuyển sinh riêng theo tinh thần tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học.

– Tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong việc lựa chọn ngành nghề cũng như phát huy khả năng, sở trường của bản thân thí sinh.

– Đảm bảo chất lượng, phù hợp ngành nghề đào tạo, thực tiễn địa phương và nhu cầu xã hội.

2. Nguyên tắc

Việc lựa chọn phương án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016 của Học viện Tài chính theo những nguyên tắc sau:

– Việc tuyển sinh theo đề án thực hiện trên nguyên tắc phù hợp với Luật Giáo dục Đại học và các văn bản quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Căn cứ kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia (kỳ thi quốc gia) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức năm 2016 đối với thí sinh dự thi tại các cụm thi do trường đại học chủ trì;

– Đảm bảo các nguyên tắc quy định tại Điều 1, Quy định tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy và các quy định tại Điều 34, Luật Giáo dục Đại học;

– Thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Phù hợp với sứ mệnh, tầm nhìn của Học viện Tài chính;

– Đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch;

– Đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu tuyển sinh đối với các ngành đào tạo.