Mẫu số 04-TT: Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Giấy thanh toán tạm ứng là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán. Dưới đây là Biểu mẫu kế toán – Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng.

Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng

Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng