Mẫu tờ khai tổng hợp thuế thu nhập cá nhân


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Tải Mẫu tờ khai tổng hợp thuế thu nhập cá nhânTại đây

 Mẫu số: 02/KK-BH

(Ban hành kèm theo

Thông tư số 10/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009 của Bộ Tài chính)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

   TỜ KHAI TỔNG HỢP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm)

        Chính thức:  [    ]      Bổ sung: [    ]    Lần: [    ]

[01] Kỳ tính thuế: Năm……….. 

[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:…………………………………….…

[03] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –

 

 

 

[04] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

[05] Điện thoại:…………..[06] Fax:……………….[07] Email:……………..

 

STT

Chỉ tiêu

 Số lượng/Số tiền

 

 

1

Tổng số đại lý bảo hiểm trong kỳ

Người

 

 

2

Tổng thu nhập trả cho đại lý bảo hiểm trong kỳ

VNĐ

 

 

3

Tổng số đại lý bảo hiểm thuộc diện khấu trừ thuế trong kỳ

Người

 

 

4

Tổng thu nhập trả cho đại lý bảo hiểm thuộc diện khấu trừ

VNĐ

 

 

5

Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ

VNĐ

 

 

 

Tr.đó: – Khấu trừ theo tỷ lệ 5%

 

 

 

 

                   + Số đại lý

Người

 

 

 

                   + Số thuế đã khấu trừ

VNĐ

 

 

 

          – Khấu trừ theo tỷ lệ 10%

 

 

 

 

                   + Số đại lý

Người

 

 

 

                   + Số thuế đã khấu trừ

VNĐ

 

 

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

………… , ngày ……tháng ……..năm …….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)